TR | DE
tuzuk

TÜZÜK

AVRUPA TÜRK İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (ATİAD)
TÜZÜĞÜ (ALMANCADAN TERCÜME)
(ÖNEMLİ NOT: HUKUKEN GEÇERLİ OLAN TÜZÜĞÜN ALMANCA METNİDİR)

§ 1 Derneğin Adı ve İdare Merkezi

Derneğin adı „Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği“dir. Dernekler siciline kaydedildikten sonra adına “tescilli dernek”, kısa yazımıyla “e.V.” ibaresi eklenir. Derneğin idare merkezi Düsseldorf`dur.

§ 2 Derneğin Amaçları

Dernek ticari kar amacı gütmeksizin ve ticari faaliyette bulunmaksızın aşağıdaki gaye ve amaçlar doğrultusunda hizmet eder:

 1. Türkiye ile Almanya arasında ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etmek ve derinleştirmek.
   
 2. Bilgilendirme, eğitme ve diğer hizmetler yoluyla Türk, Alman ve Avrupalı girişimciler arasında ekonomik ve kültürel yakınlaşmayı ve anlayışı teşvik etmek, geliştirmek ve derinleştirmek.
   
 3. Üyelerini bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda aydınlatmak.
   
 4. Dernek, girişimcilerin Türkiye`de ve Avrupa`daki ekonomik hakları konusunda üyelerini bilgilendirir ve üyelerinin Türk, Alman ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunur.
   
 5. Dernek, kendi üyeleri arasındaki dayanışma ve teması; üyeleri ile Türkiye, Federal Almanya, Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirir ve özendirir.
   
 6. Dernek bir yandan Türkiye ile Federal Almanya arasında, öte yandan Türkiye ile Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri arasındaki ticari engellerin giderilmesi için çaba harcar.
   
 7. Dernek, üyelerini, ekonomi, vergi, iş ve toplu sözleşme hukuku; mevzuatta meydana gelen eden değişiklikler ve Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarette karşılaşılan tüm spesifik konu ve sorunlar hakkında düzenli ve sürekli olarak bilgilendirir.

Dernek ilke olarak hiçbir şekilde parti politikasına karışmaz, dini emellere hizmet etmez ve bunları tümüyle reddeder. Dernek gönüllü olarak çalışır ve ekonomik hedef gütmez. Derneğin gelirleri sadece tüzükte tanımlanan amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

Dernek üyeleri kar payı ve derneğin gelirlerinden her ne şekilde olursa olsun herhangi başka bir tahsisat alamazlar.

§ 3 Dernekler Siciline Kayıt

Dernek, Dernekler Sicili`ne kaydedilir.

§ 4 Üyeliğe giriş

Girişimci olarak faal olan, sektöründe belirli bir büyüklük ve ağırlığa ulaşan her özel ya da tüzel kişi veya şirket derneğe üye olabilir.

Özel kişiler 18. yaşını doldurmuş olmak zorundadırlar. Özel kişiler Türk, Alman, bir Avrupa Birliği veya EFTA üyesi ülkenin uyruğuna sahip olabilirler.

Tüzel kişiler veya şirketler temsil yetkisini haiz organlarının bir mensubu tarafından temsil edilirler. Tüzel kişiler, Almanya`da veya Avrupa Birliği veya EFTA üyesi ülkelerde bir ticaret sicil mahkemesine kayıtlı olmak zorundadırlar.

Başvuru sahibi Yönetim Kurulu`na hitaben yazılı bir başvuru dilekçesi yöneltir. Dilekçe özel kişilerde başvuru sahibinin adını, soyadını, yaşını, mesleğini ve adresini ihtiva etmek zorundadır.

Bir tüzel kişi ya da şirketin başvuru dilekçesi, onun firma adını, yasal temsilcisini, sektörünü, yasal temsilcilerinin adresini ve adlarını ihtiva etmek zorundadır.

Yönetim Kurulu, başvuru sahibinin derneğe asil üye olarak kabulünü; ciro, çalışan sayısı ölçeklerine göre ve/veya en az üç üyenin tavsiyesine dayanarak çoğunluk kararıyla belirler. Karar, başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Yönetim Kurulu`nun başvuruyu reddetme kararına başvuru sahibinin itiraz hakkı yoktur. Kimse derneğe üye olarak kabul edilme konusunda hak iddiasında bulunamaz.

Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde hizmeti ve emeği geçen münferit özel kişilere, Genel Kurul`un çoğunluk kararıyla onursal üyelik tevcih edilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler ve seçimlerde oy kullanamazlar.

§ 5 Üyeliğin Bitimi

Üyelik üyenin ölümü ile her durumda sona erer; tüzel kişilerde ve şirketlerde de firmanın sicilden silinmesi ile son bulur.

Bunun dışında üyelik aşağıdaki hallerde hitama erer:

 1. Gönüllü olarak ayrılma,
 2. Üye listesinden silinme,
 3. Dernekten ihraç edilme.

Üyeler dernekten ayrılma hakkına sahiptirler. Ayrılma, yazılı olarak beyan edilmek zorundadır. Yazı, derneğin Yönetim Kurulu`na yöneltilir. Ayrılma, üç aylık bir fesih ihbar süresine uyulmak suretiyle yıl sonunda geçerlik kesbeder. O tarihe kadar üyelikten elde edilmiş tüm hak ve görevler, fesih süresince geçerliliğini korur ve ancak kesin ayrılma ile sona erer.

Üyenin ayrıca üyeler listesinden silinmek suretiyle dernekle ilişiği kesilebilir. Yazılı uyarıya rağmen ödeme vadesi gelmiş aidatını vadesinden itibaren 2 ay içinde ödemeyen bir üye, Yönetim Kurulu`nun çoğunluk kararıyla üye listesinden silinir. Silinmeye ilişkin uyarı yazısı, ödeme vadesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra üyeye iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazı, üyenin müteakip günlerde üye listesinden sileneceği ihbarını ihtiva etmek zorundadır. Üyelikten silinme, bunun üzerinden bir ay daha geçtikten ve aidat borcunun tamamının bu tarihe kadar da ödenmediğinin tespit edilmesinden sonra kararlaştırılabilir. Üyelikten silinme ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

Üyelik ayrıca üyelikten ihraç yoluyla sona erer. Derneğin çıkarlarına aykırı davranan bir üye, dernekten ihraç edilebilir. Bu durum, özellikle tüzüğün veya dernek organları kararlarının vahim biçimde ihlali halinde sözkonusudur. Her üye ihraç dilekçesi verebilir. Yönetim Kurulu dilekçeyi, sözkonusu üyeye açıklama ve savunma hakkı tanıdıktan sonra çoğunluk oyuyla karara bağlar. Ihraç kararı, üyeye iadeli taahhütlü olarak ve gerekçeleriyle birlikte tebliğ edilir. Sözkonusu üye, resmi tebligat tarihinden itibaren bir ay içersinde işbu ihraç kararına itiraz edebilir. Itirazın erteleyici hükmü vardır. Vaki bir itirazda, Yönetim Kurulu, itirazın derneğin eline ulaşmasından itibaren en geç bir ay içersinde Genel Kurul`u olağanüstü olarak toplantıya çağırmak zorundadır. Genel Kurul, davetten itibaren en geç bir ay içersinde toplanmak ve nihai kararı vermekle yükümlüdür. Eğer ihraç edilen üye itirazda bulunmazsa, ihraç kararı itiraz süresinin bitimiyle kesinlik kesbeder.

§ 6 Üyelik Aidatı

Üyelik aidatı üye şirketin hacmine göre hesaplanmaktadır. Yıllık cirosu 1 ila 5 milyon € arasında olan şirketler için aylık üyelik aidatı 100€, yıllık cirosu 5 milyon € üzerinde olan şirketler için aylık üyelik aidatı 200€ ve Premium üyeler için aylık üyelik aidatı 427€'dur. Yıllık aidat, üyenin derneğe üye olarak kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl için geçerlidir ve müteakip yıllarda yılın aynı dönemi için yeniden tahakkuk ettirilir.

Yıllık aidat miktarının değiştirilmesine ilişkin bir karar, sadece Genel Kurul tarafından alınır.

Bağışlar, derneğin kendi etkinliklerinden sağlanan gelirler ve diğer tahsilatlar dernek kasasına yatırılır ve tüzüğe uygun biçimde kullanılır. Üyelerden bir defalık giriş ücreti alınmaz.

§ 7 Dernek Organları

Derneğin şu organları vardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. İstişare Kurulu
 4. Genel Sekreterlik

Genel Kurul derneğin tüzük koyucu organıdır.

Genel Kurulun içinden Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan, üç başkan yardımcısı, beş üye olmak üzere 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu`nun ayrıca üç yedek üyesi vardır. Yedek üyelerin Yönetim Kurulu`nda oy hakkı yoktur.

Başkan ve yardımcıları dışında bir Yönetim Kurulu üyesi görevden ayrılırsa, yedek üyelerinden birisi onun yerine geçer ve Yönetim Kurulu böylelikle her zaman 9 üyeden oluşur. Başkan ya da üç yardımcısından birisi görevden ayrılırsa, aynı kural geçerli olur ve 9 kişilik Yönetim Kurulu kendi arasından yeni görev sahibini belirler.

Seçim bir dahaki Genel Kurulda yapılacak Yönetim Kurulu seçimlerine kadar geçerlidir. Yönetim Kurulu üyeliğine, yedek Yönetim Kurulu üyeliğine ve muhasip üyeliğe ancak derneğin asli üyeleri seçilebilirler.

Dernek Başkanı Alman Medeni Kanunu`nun 26. maddesi uyarınca yalnızca birinci Başkan`dır. Yönetim Kurulu`nun toplantıya çağrılması ve oturumun yöneltilmesi birinci Başkan`ın uhdesindedir. Başkanın engeli olması halinde bu görev yardımcılarına düşer. Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu ile karar yeterliğine sahiptir. Bir Yönetim Kurulu üyesi oy hakkını başka bir üyeye devredemez. Oy eşitliği halinde birinci Başkan`ın oyu, engeli olması halinde yardımcılarının oyu belirleyici olur.

Üçüncü kişilere karşı Dernek Başkanının temsil yetkisi kısıtlıdır, şöyle ki; arsaların alımı ve satımı, bunlara ipotek konulması veya bunlar hakkında sair hukuki tasarruflarda bulunulması, ayrıca derneğe 10.000 DM`in üzerinde kredi alınması Genel Kurul`un onayını gerektirir.

Dernek organlarında görev alan kişiler ancak fahri olarak hizmet verebilirler.

Yönetim Kurulu, derneğin idare merkezinin başına bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. O, „Dernek Genel Sekreteri“ ünvanını taşır. Çalışmasıyla ilgili ayrıntıları kendisi ile akdedilecek bir iş sözleşmesi düzenler.

§ 8 Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

Dernek, her yılın son çeyreğinde bir olağan Genel Kurul toplantısı düzenlemek zorundadır.

Aşağıdaki hallerde Genel Kurul`u toplama mecburiyeti vardır:

 1. Yönetim kurulu bu yönde bir çoğunluk kararı alırsa; derneğin esenliği zorunlu kılıyorsa ve acilen görüşülüp karara bağlanması gerekli hususlar mevcut ise, Yönetim Kurulu, Genel Kurul`u toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
   
 2. Yönetim Kurulu`nun üç üyesi görev sürelerinin bitiminden önce görevlerinden ayrılırsa.
   
 3. Üyelerin yüzde 20`si, Yönetim Kurulu`na amaç ve gerekçelerini yazılı olarak bildirmek suretiyle Genel Kurul`un toplanmasını talep ederse.

Üyeler, ancak aidatlarını vadesinde ödedikleri, yeni üyeler ise Genel Kurul`dan önce ödedikleri takdirde oy kullanabilirler. Derneğin kuruluş toplantısı, bundan istisnadır.

§ 9 Genel Kurula Davet / Gündemin Tamamlanması

Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul`un gündemini de belirler. Çağrı yapılması birinci Başkan`ın, engeli olması halinde yardımcılarının uhdesindedir. Genel Kurul`a davet, üyeye toplantı tarihinden en erken 14 gün önce erişecek şekilde basit bir mektupla yapılabilir. Davet yazısı, gündemi eksiksiz olarak ihtiva etmek zorundadır.

Her üye, toplantı tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu`ndan gündeme eklemeler yapılmasını talep edebilir. Genel Kurul, bu taleplerin gündeme ilave edilip edilmeyeceğine basit çoğunlukla karar verir.

§ 10 Genel Kurulun Yetkileri

Genel Kurul`un yetki alanına münhasıran aşağıda sıralanan hususlar dahildir:

 1. Yönetim Kurulu`nun yıllık faaliyet raporunun incelenmesi, Yönetim Kurulu`nun aklanması veya aklanmanın reddi.
   
 2. Yönetim Kurulu`nun bir sonraki faaliyet yılı için hazırladığı bütçenin onaylanması.
   
 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması, iki muhasip üyenin seçimi.
   
 4. İstişare Kurulu Başkanı`nın seçimi.
   
 5. Tüzük değişikliklerine ve derneğin feshine ilişkin kararlar alınması.
   
 6. Onursal üyelik verilmesi veya verilen onursal üyeliğin geçersiz sayılarak iptal edilmesi. Tevcih edilmiş bir onursal üyeliğin iptali, ancak dernek amaçlarının vahim biçimde ihlali halinde caizdir.
   
 7. Yönetim Kurulu tarafından bir üyenin dernekten ihraç edilmesine dair alınan kararın temyiz mercii olma.
   
 8. Özel dernek amaçlarının doğuracağı ek külfetler hakkında karar alma, bir arsanın satın alınmasına veya bir kredi alınmasına onay verme.

§ 11 Genel Kurulda Karar Alma

Genel Kurul`un Divan Başkanı ilke olarak birinci Başkan, engeli olması halinde bir yardımcısıdır. Ancak bir hususun görüşülmesi ve oylanması görevdeki Divan Başkanı`nı ilgilendiriyorsa, bir başka Divan Başkanı seçme zorunluluğu vardır.

Genel Kurul kamuya kapalıdır. Konukların Genel Kurul`a alınmasına Divan Başkanı karar verir. Ancak Genel Kurul, Divan Başkanı`nın kararını oy çokluğuyla değiştirebilir.

Her üyenin bir oyu vardır. Oy hakkının bir başka üyeye veya üye işletmeye yazılı olarak devri mümkündür.

Tüm kararlar ilke olarak kullanılan geçerli oyların basit çoğunluğuyla alınır. Çekimser ve geçersiz oylar sayılmaz. Oylama el kaldırmak suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu, Istişare Kurulu Başkanı ve muhasip üye seçimleri yazılı ve gizli yapılır. Asil üyelerin yüzde 20`sinin hazır bulunması halinde Genel Kurul, karar yeterliğine sahiptir.

Genel Kurul`un akışı hakkında bir sonuç tutanağı tututlur ve Divan Başkanı tarafından imzalanır. Tutanakta şu hususların bulunması zorunludur:

 • Toplantının yeri ve tarihi
 • Divan Başkanı ve katibin adı
 • Hazır bulunan üyelerin sayısı
 • Genel Kurul`un tüzüğe uygun olarak çağrıldığının ve karar yeterliğinin tespiti
 • Gündem
 • Verilen dilekçeler
 • Tüm oylama sonuçları (evet, hayır oylarının, çekimser ve geçersiz oyların sayısı)
 • Oylamanın türü, alınan kararlara yapılan itirazlar
 • Tüzük (amaç) değişikliği gerektiren her dilekçe tutanağa harfiyen kaydedilmek zorundadır.

 

§ 12 Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu üyeleri iki yıllık bir süre için seçilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi tek başına seçilir. Eski Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin bitimine kadar veya yeniden seçilene kadar görevde kalırlar. Dernek üyeliğinin bitimi ile bir Yönetim Kurulu üyesinin görevi de sona erer. Dokuz Yönetim Kurulu üyesi Başkanı ve üç Başkan Yardımcısını seçer.

§ 13 Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulu tüzük gereği başka bir dernek organına tevcih edilmemiş tüm idari işleri yürütür. Yönetim Kurulu`nun etkinlik ve sorumluluk alanına özellikle şu konular girer:

 1. Genel Kurul`un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına ilişkin karar alma.
   
 2. Her Genel Kurul`un hazırlanması ve çağrılması, gündemin belirlenmesi ve gerekirse gündeme ekleme yapılması.
   
 3. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması.
   
 4. Genel Kurul`un tüm kararlarının hukuki geçerliliğinin kontrol edilmesi ve bu kararların uygulanması.
   
 5. Tüzük değiştirici bir kararın yetkili Vergi Dairesi`ne bildirilmesi.
   
 6. Muhasebe işlerinin yürütülmesi, dernek servetinin düzenli ve sağlıklı olarak yönetimi ve kullanımı. 7. Derneğe üye kaydedilmesi, üyelerin üye listesinden çıkartılması veya dernekten ihraç edilmesi. 8. Dernek personelinin göreve alınması, görevine son verilmesi ve çalışmalarının denetlenmesi.

§ 14 Yönetim Kurulunda Karar Alma

Karar alma 7. maddede sıralanan hükümler kapsamında yürütülür.

Oturumlarda alınan kararlar için tutanak tutulur ve oturum yöneticisi tarafından imzalanır.

§ 15 İstişare Kurulunun Bileşimi ve Görevleri

Istişare Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu seçimlerine paralel olarak Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Istişare Kurulu Başkanı, Istişare Kurulu üyeleri arasından kendi Yardımcısını tayin eder.

Istişare Kurulu, halen ATIAD üyesi olan derneğin eski Başkanları ile ATIAD`ın kurucu üyelerinden oluşur.

Istişare Kurulu, kendisi tarafından belirlenecek sayıda üye olmayan kişileri ve/veya üyeleri Kurula tayin edebilir.

Tayin önerileri Yönetim Kurulu ve/veya Istişare Kurulu tarafından yapılabilir. Istişare Kurulu üyeleri fahri olarak hizmet görürler.

Başkan, Istişare Kurulu`nu gerekli gördükçe –yılda en az bir kere olmak üzere - toplantıya çağırır.

Istişare Kurulu, Yönetim Kurulu`na ve/veya Genel Kurul`a telkin ve tekliflerde bulunur ve Yönetim urulu`nun çalışmalarına danışıcı nitelikte eşlik eder.

Istişare Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

§ 16 Derneğin Feshi ve Servetinin Dağılımı

Derneğin feshi sadece üyelerin yüzde 51`inin hazır bulunduğu bir Genel Kurul`da kararlaştırılabilir. Yeterli katılım sağlanamazsa ilk toplantıdan en erken dört, en geç sekiz hafta sonrası için yeni bir Genel Kurul çağrısı yapılır. Bu Genel Kurul, katılımcı üyelerin sayısına bakılmaksızın karar yeterliğine sahiptir. Fesih kararı, oyların basit çoğunluğunu gerektirir.

Genel Kurul başka türlü bir karar almazsa, Başkan ve Başkan Yardımcısı temsil yetkisini haiz ortak tasviyeci olurlar. Bu düzenleme, derneğin başka bir nedenden ötürü tasviye edilmesi veya hukuki ehliyetini yitirmesi hallerinde de geçerli olur.

Tasviye işlemlerinin bitiminden sonra geriye kalan dernek serveti, yarı yarıya Alman Kızıl Haç ve Türk Kızılay Teşkilatına hibe edilir ve bunlar arasında paylaşılır.

§ 17 Onay

Derneğin, sicile kaydı sırasında Sulh Mahkemesi`nin tüzüğe itiraz etmesi durumunda kurucu üyeler, seçilen ilk Yönetim Kurulu`nu tüzük`te gerekli değişiklikleri yapmaya yetkili kılarlar ve Kurulu bu amaçla görevlendirirler. Ancak değiştirme hakkı, sadece Mahkeme`nin itiraz ettiği hususların kapsamıyla sınırlıdır.